Sztuczne lodowisko

Regulamin        Godziny otwarcia        Cennik        Galeria

 

 

DEKLARACJA UCZESTNIKA/OPIEKUNA PRAWNEGO......

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pan danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach
z siedzibą przy ul. Hauke-Bosaka 1 , 24-100 Puławy (zwany dalej Administratorem lub MOSiR).
2. Z Administratorem Danych Osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem jego siedziby, za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 81 458 62 40.
3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w MOSiR za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 609 193 008,
4. Zakres przetwarzania danych osobowych: imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy wypożyczenia sprzętu sportowego oraz realizacją związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych a także w celu realizacji zajęć „Zima na lodowisku w sezonie 2020/2021)
6. Podstawy prawne - przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub też podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
a. na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. firmom i kontrahentom które na podstawie stosownych umów podpisanych przez MOSiR przetwarzają dane osobowe;
c. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią do MOSiRu żądaniem udostępnienia danych zawierającym stosowną podstawę prawną.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. przez okres niezbędny do zawarcia umowy/realizacji zajęć „Zima na lodowisku w sezonie 2020/2021;
b. w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń - do czasu ich ustawowego wygaśnięcia;
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. na podstawie art. 16 RODO - prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) Pani/Pana danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. na podstawie art. 17 RODO - prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
d. na podstawie art. 18 RODO - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
e. na podstawie art. 20 RODO – prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania oraz nie będą przekazywane do odbiorców państw trzecich.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających z umowy wypożyczenia sprzętu sportowego.

 

Copyright © 2010 Mosir Puławy. Wykonanie: Kamil Bugno, Krzysztof Lenart, ITPM24 | Redakcja: Katarzyna Suszek.