Regulamin spływu

REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PUŁAWACHW spływach kajakowych, organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach, mogą brać udział wszystkie osoby pragnące spędzić aktywnie czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu spływu kajakowego, potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności.


Warunki uczestnictwa:


1.  Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z regulaminem spływu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.
2.  Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie, bez względu na umiejętność pływania.
3.  Uczestnicy spływu zobowiązani są do posiadania / przy zgłoszeniu / dokumentu tożsamości.
4.  Osoby poniźej osiemnastego roku życia mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za jej 
      bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
5.  Uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
6.  Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej.
7.  Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości .
8.  W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu lub używania środków odurzających.
9.  Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
10. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.
11. Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury,
       wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których moŜna wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
12. Cenne przedmioty / aparaty fotograficzne, telefony, dokumenty osobiste itp. / powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem lub utonięciem.
13. Uczestnictwo w spływie kajakowym odbywa się na koszt i ryzyko uczestników.
14. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub
      po zakończeniu spływu.
15. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
16. Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu bez prawa zwrotu wniesionych opłat.
17. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu
      wody lub złych warunków pogodowych.
18. Na niektórych trasach spływu występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
19. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.
20. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych opłat na dwa dni przed dniem rozpoczęcia spływu, spóźnienia się na zbiórkę , skrócenie pobytu
      na imprezie itp.
21. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.
22. Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW.

Copyright © 2010 Mosir Puławy. Wykonanie: Kamil Bugno, Krzysztof Lenart, ITPM24 | Redakcja: Katarzyna Suszek.